شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ناشنوايان گرامي روزتان گرامي !
با گوش دل ميشنوند ، آنان که پنداريم کرند
منظور از اين پيام كساني هستند كه خودشان را به كري زده اند
اما چون مناسبتيست اينطور نمينمايد
ساعت ویکتوریا
*سلام و كلامي*
0 امتیاز
0 برگزیده
258 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*سلام و كلامي* عضو گروهی نیست
vertical_align_top