شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *برخي *آدمها هستند كه براي اينكه به *حقيقتي* پي نبرند *به سختي* در مقابل خودشان مي ايستند اين معني اتم و اكمل سر زير برف كردنه *
چراغ جادو
*سلام و كلامي*
0 امتیاز
0 برگزیده
258 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*سلام و كلامي* عضو گروهی نیست
vertical_align_top